Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015

Το ιδρυτικό κείμενο του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ)
Στις 27 Σεπτεμβρίου 1941 υπογράφτηκε το ιδρυτικό του ΕΑΜ

1. Από τους αντιπροσώπους των κάτωθι υπογραφομένων κομμάτων ιδρύεται το Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπο της Ελλάδας (ΕΑΜ).

Εις το ΕΑΜ γίνεται ισοτίμως δεκτόν και παν άλλο κόμμα ή οργάνωσις που δέχεται τας αρχάς του παρόντος Ιδρυτικού ώς και να εργασθή δια την επιτυχίαν των σκοπών του ΕΑΜ.
Προκειμένου να γίνει δεκτή εις το ΕΑΜ οιαδήποτε οργάνωσις, δεν εξετάζεται το παρελθόν ή αι αντιλήψεις των σχετικώς με την μελλοντικήν ανασυγκρότησιν της ελευθέρας και ανεξαρτήτου Ελλάδος, αλλά η πίστις των εις την ανάγκην του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος, η τιμιότης των απέναντι αυτού και η αποδοχή των αρχών του ΕΑΜ που περιλαμβάνονται εις το παρόν Ιδρυτικόν.

2. Σκοπός του Εθνικού Μετώπου είναι:

α) Η απελευθέρωσις του Έθνους μας από τον σημερινόν ξένον ζυγόν και η απόκτησις της πλήρους ανεξαρτησίας της χώρας μας.

β) Ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως του ΕΑΜ αμέσως μετά την εκδίωξιν των ξένων κατακτητών, μοναδικός σκοπός της οποίας θα είναι η προκήρυξις εκλογών δια συντακτικήν
εθνοσυνέλευσιν, με βάσιν την αναλογικήν ίνα ο λαός αποφανθή κυριαρχικώς επί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του.

γ) Η κατοχύρωσις του κυριαρχικού τούτου δικαιώματος του Ελληνικού Λαού, όπως αποφανθή περί του τρόπου της διακυβερνήσεώς του, από πάσαν αντιδραστικήν απόπειραν,
ήτις θα τείνη να επιβάλη εις τον λαόν λύσεις αντιθέτους προς τας επιθυμίας του και η εκμηδένισις δι’ όλων των μέσων του ΕΑΜ και των οργάνων που το αποτελούν, πάσης
τοιαύτης αποπείρας.

3. Δια την πραγματοποίησιν των ως άνω σκοπών του το ΕΑΜ θα ασχοληθή:

α) Με όλα τα ζητήματα που απασχολούν καθημερινώς τον Ελληνικόν Λαόν υπό τας συνθήκας της ξενικής κατοχής και με την καθοδήγησιν του αγώνος του Ελληνικού Λαού εις την διεκδίκησιν των πάσης φύσεως αιτημάτων του, καθώς και την αντιμετώπισιν της εις βάρος του ασκούμενης ληστείας από τους ξένους κατακτητάς.

β) Με την διατήρησιν ακμαίου του απελευθερωτικού πνεύματος του Ελληνικού Λαού.

γ) Με την συνεχή αποκάλυψην του ρόλου της σημερινής κυβερνήσεως των προδοτών ή κάθε άλλης αντιστοίχου εις το μέλλον.

δ) Με την εξασφάλισιν κατά το δυνατόν μιας συνεργασίας με τους άλλους λαούς, οι οποίοι αγωνίζονται κατά των δυνάμεων του Άξονος και του συντονισμού του αγώνος του
Ελληνικού Λαού με τον αγώνα των άλλων ως άνω Λαών.

ε) Με την οργάνωσιν των λαϊκών δυνάμεων επί τη βάσει του εσωτερικού οργανισμού-κανονισμού, ο οποίος αποτελεί παράρτημα του παρόντος ιδρυτικού.

στ) Με την ενέργειαν εράνων, είσπραξιν συνδρομών κλπ. από τους Έλληνας πατριώτας προς τον σκοπόν να εξασφαλίση τα αναγκαία δια την διεξαγωγήν του θνικοαπελευθερωτικού
αγώνος μέσα.

4. Τα υπογράφοντα το παρόν ιδρυτικόν κόμματα ή τα προσχωρούντα εις αυτό, αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν δι’ όλων των δυνάμεων τον αγώνα του ΕΑΜ και την
πραγματοποίησιν των σκοπών του.

5. Το ΕΑΜ χωρίς να παύση να τείνη εις το να συγκεντρώση πέριξ αυτού ολόκληρον τον Ελληνικόν Λαόν δια της συγκεντρώσεως εντός των κόλπων του όλων των οργανώσεων
που εκπροσωπούν καθ’ οιονδήποτε τρόπον τμήματα του Ελληνικού Λαού, συγκροτείται επί τη βάσει των πλέον αυστηρών συνωμοτικών κανόνων. Τούτο σημαίνει:

α) Ότι τηρείται αυστηρώς μυστική η συμμετοχή των οιωνδήποτε κομμάτων ή οργανώσεων που το αποτελούν ή προσχωρούν εις αυτό.

β) Ότι τα πρόσωπα που αποτελούν την Κεντρικήν του Επιτροπήν, τας κατά τόπους επιτροπάς πόλεων, συνοικισμών, επαγγελμάτων, επιχειρήσεων κλπ. καθώς και τας ομάδας της βάσεως, δεν γίνονται εις ουδένα άλλον γνωστά, πλην των μελών τα οποία
συμμετέχουν εις εκάστην Επιτροπήν.

γ) Ότι το ΕΑΜ διεξάγει συνεχώς και δια παντός μέσου αγώνα εναντίον πάσης παραβάσεως των συνωμοτικών κανόνων και λαμβάνει εκάστοτε τα επιβαλλόμενα μέτρα εναντίον εκείνων,
οίτινες παραβιάζουν τα συνομωτικά μέτρα. Ούτω το ΕΑΜ παρουσιάζεται δημόσια και πάντοτε απρόσωπον και ως απλούς εκφραστής των Εθνικοαπελευθερωτικών επιδιώξεων και
καθοδηγητής των αντιστοίχων αγώνων του Ελληνικού Λαού.

6. Εις ουδένα αντιπρόσωπον κόμματος ή οργανώσεως, με τον οποίον το ΕΑΜ διαπραγματεύεται την προσχώρησιν της οργανώσεώς του ίνα αντιπροσωπευθή εις το ΕΑΜ ανακοινούνται οτιδήποτε σχετικώς με τας οργανώσεις, κόμματα κλπ. άτινα μετέχουν εις το ΕΑΜ προ της ανακοινώσεως εκ μέρους του ως άνω αντιπροσώπου ότι η οργάνωσίς του προσχωρεί εις το ΕΑΜ και ότι αυτός δέχεται να συμμετάσχει εις το αντίστοιχον
όργανον του ΕΑΜ δι’ οπροορίζεται.

7. Μεταξύ των κομμάτων και οργανώσεων αίτινες συνεργάζονται εις το ΕΑΜ διατηρείται δι’ όλον το διάστημα του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος η μεγαλυτέρα αλληλοβοήθεια
και αλληλοϋποστήριξις δια παν ζήτημα το οποίον σχετίζεται με τον γενικόν απελευθερωτικόν αγώνα και τον ειδικώτερον εθνικοαπελευθερωτικόν αγώνα κάθε χωριστού κόμματος. Επίσης και αι συνεργαζόμεναι ως άνω οργανώσεις χρησιμοποιούν τας
αντιστοίχους επιρροάς των δια την άμβλυσιν κάθε μέτρου που στρέφεται κατά του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος από τους εχθρούς του Έθνους, εντοπίους προδότας ή ξένους κατακτητάς.

Εν Αθήναις τη 28η Σεπτεμβρίου 1941
Δια το ΚΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Δια το ΣΚΕ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ
Δια την ΕΛΔ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
Δια το Αγρ. Κόμ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Πηγή: ΣΤ ΑΡΜΑΤΑ! ΣΤ ΑΡΜΑΤΑ! Χρονικό της Εθνικής Αντίστασης 1940-1945
σ.567-568

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

Αθανασιάδης Γιάννης ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Β' ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΜ

Αθανασιάδης Γιάννης

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΠΑΜ Β' ΑΘΗΝΩΝ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Αγωνίζομαι για την απελευθέρωση και την ευημερία της πατρίδας μου.
Πιστεύω στην αυτοδιάθεση των λαών και την ειρηνική συνύπαρξη και αυτονομία των ανθρώπινων κοινοτήτων.
«ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΜΕΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ»
Κατάγομαι από προσφυγική οικογένεια.
Οι γονείς μου ήταν εργάτες και συμμετείχαν στην εθνική αντίσταση.Τελειώνοντας το Λύκειο και τη θητεία μου στο στρατό, εργάστηκα σε χειρονακτικές εργασίες (καθαριστής σε σάουνα ξενοδοχείου, βοηθός αποθηκάριος σε Σ/Μ, κλπ), ενώ παράλληλα σπούδαζα.
Τίτλοι σπουδών.
Πλοίαρχος E.N.
Πτυχία Δημόσιας Σχολής Ραδιοτηλεφωνητών, Δ.Σ. Ηλεκτρονικών οργάνων.
Διοίκησης - πώλησης
Εργασία.
Πλοίαρχος Γ’ σε φορτηγά πλοία
Διευθυντής σε πολυκαταστήματα λιανικής πώλησης
Διευθυντής σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
σε πολυκατοικίες.
Ιδιοκτήτης εταιρείας παροχής υπηρεσιών σε πολυκατοικίες.
Από το 2012 είμαι άνεργος
Ενταγμένος στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο από το Καλοκαίρι του 2011.

Γιάννης Αθανασιάδης 17-09-2015 ΕΡΤ2

Ο Γιάννης Αθανασιάδης αναπληρωτής γ.γ. του ΕΠΑΜ προεκλογικά 17-09-2015 στην ΕΡΤ2 


Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Γ.Αθανασιάδης στον ΑΝΤ1 στις 15 Σεπ 2015

Αυτή την ώρα η χώρα μας βρίσκεται στο μεταίχμιο της αυτοδιάλυσης της. Ένα υποδειγματικά ξεπουλημένο πολιτικό και κομματικό κατεστημένο ενεργεί μεθοδικά προς την κατεύθυνση αυτή, σε όλο το μήκος και το πλάτος του ιδεολογικοπολιτικού φάσματος.


Σε αυτήν την κρίσιμη καμπή και με ένα λαό αποπροσανατολισμένο και καθημαγμένο, το μόνο χρέος των υγειών δημοκρατικών δυνάμεων αυτού του τόπου, είναι η ευρεία κοινωνικοπολιτική συστράτευση σε ένα Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο, που θα αποτελέσει την γραμμή άμυνας του ελεύθερα σκεπτόμενου Έλληνα απέναντι στον εκβαρβαρισμό της πατρίδας.


Η επαναφορά του Πατριώτη Δημοκράτη στην πρώτη γραμμή των αγώνων.
Η ανατροπή του προδοτικού πολιτικού προσωπικού και η ανάκτηση της χώρας από τον λαό της.
Η αποδέσμευσή μας από το θανατηφόρο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ένωσης.
Η αυτοδιάθεση του λαού μας, με σεισάχθεια και επαναφορά της Δημοκρατίας, αποτελούν το κυρίαρχο αιτούμενο για όλους τους Έλληνες αριστερούς η δεξιούς.

Αυτός είναι και ο λόγος πού το Ε.Πα.Μ. είναι το μοναδικό Μετωπικό σχήμα, που κατεβαίνει στις εκλογές με καθαρή πρόταση και λύση, χωρίς διγλωσσία και πολιτικαντισμούς.

Η Ελλάδα σε όλη την χιλιόχρονη ιστορία της ήταν και παραμένει το προπύργιο του ελεύθερα σκεπτόμενου άνθρωπου . Ήταν το φωτεινό παράδειγμα υπεράσπισης της ελευθερίας, για όλους τους λαούς. Ήρθε η ώρα να τους το αποδείξουμε και πάλι.

Ήρθε η ώρα να τους σταματήσουμε. Ήρθε η ώρα της καθαρής λύσης.

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

18/05/2015 τοποθέτηση του Γιάννη Αθανασιάδη για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ

18 Μαΐου 2015 Δημαρχείο Περάματος

Παρέμβαση του συντονιστή β' της Πολιτικής Γραμματείας του Ε.Πα.Μ. Γιάννη Αθανασιάδη, κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που διοργάνωσε ο Δήμαρχος Περάματος κ.Γιάννης Λαγουδάκης, στο κατάμεστο από φορείς και πολίτες Δημαρχείο της πόλης, την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, με θέμα την,
«ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης».
Με παρόντες :
τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη,
τις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Β’ Πειραιά κα. Νίνα Κασιμάτη & Εύη Καρακώστα,
την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Πειραιά κα. Ελένη Σταματάκη,
την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κα. Ραχήλ Μακρή,
τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννη Μιχελογιαννάκη,
τους Δημάρχους
Κορυδαλλού Σταύρο Κασιμάτη,
Νέας Ιωνίας (και Προέδρου του ΠΕΔΑ)
Ηρακλή Γκότση, Σαλαμίνας Ισιδώρα Νάννου,
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη Γιώργο Ιωακειμίδη,
τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Γιώργο Γαβρίλη,

εκπροσώπους κομμάτων,αυτοδιοικητικών, συνδικαλιστών
καιεκπροσώπους παραγωγικών φορέων

Από το Ε.Πα.Μ. παρευρέθησαν, εκ μέρους της Π.Γ.,
ο συντονιστής β' Γιάννης Αθανασιάδης και ο Σάκης Νένδος,
όπως επίσης, εκ μέρους του Ο.Γ. ο Γιώργος Παπαηλιόπουλος,
καθώς και μέλη του τοπικού πυρήνα.2015/06/ 29 Βέροια Εισήγηση του Γιάννη Αθανασιάδη Α' Αναπληρωτή Γ ΓΕ.ΠΑ.Μ. - Ο Δ. Καζάκης και ο Γ. Αθανασιάδης στο InVeria gr. 29-06-2015


Δ. Καζάκης & Γ. Αθανασιάδης στο STAR Β. Ελλάδας (Δράμα). 25/06...

01/02/2015 Γιάννης Αθανασιάδης Ανοιχτή συνέλευση Καλλιθέας (video)

Καλλιθέα 01/02/2015
Η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια ιστορική περίοδο που το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού μετά από 5 περίπου χρόνια οικονομικής κατοχής της χώρας, έχει βιώσει στο πετσί του, την προδοσία όσων υποσχέσεων είχε λάβει από τα πολιτικά κόμματα εξουσίας, την εκχώρηση της εθνικής του κυριαρχίας, την εξαθλίωση ηθική και οικονομική, την διαπόμπευση του από τους ίδιους τους ανθρώπους που ανέδειξε στην εξουσία, την κάθε
λογής λεηλασία της δημόσιας και ιδιωτικής του περιουσίας στο όνομα των δανειστών και της τραπεζοκρατίας, την κατάφορη
παραβίαση κάθε συνταγματικής διάταξης, την διαπιστωμένη από τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του, καθώς και την αποδόμηση κάθε κοινωνικού αγαθού όπως η υγεία, η παιδεία, τα ασφαλιστικά του δικαιώματα και η εργασία.

Ο κατάλογος των εγκλημάτων κατά του λαού και της πατρίδας, μπορεί να συνεχίζεται επί ώρες.
*
Όλο αυτό το τραγικό σκηνικό είναι φορτωμένο με χιλιάδες νεκρούς, θύματα μιάς πρωτοφανούς για τα μεταπολεμικά χρόνια επιβολής, ενός αδίσταχτου κατοχικού καθεστώτος με συνεργάτες δωσίλογους πολιτικούς και καναλάρχες που διαχειρίστηκαν
τη ζωή του λαού και της πατρίδας προς όφελος των υπερεθνικών καπιταλιστικών δυνάμεων και των ντόπιων ολιγαρχών.

Ο λαός έχοντας δοκιμάσει (και δοκιμαστεί) ψηφίζοντας κάθε εναλλαγή και συνδυασμό των κομμάτων που μέχρι τώρα εναλλάσσονταν στην εξουσία, κατάφερε να καταλάβει (έστω και βιωματικά) ότι η επιλογή των μνημονίων όχι μόνον δεν του δίνει λύση, αλλά του δίνει πόνο και απελπισία, αφαιρώντας του ακόμη και την προσδοκία για ένα καλύτερο αύριο.
Μέσα σε αυτό το καταστροφικό τοπίο και με μια χώρα παραδομένη στα χέρια των ξένων επιτρόπων και κάθε λογής γκαουλάιτερ, ο λαός έπαιξε ( ας μου επιτραπεί ο όρος ) τα κοινοβουλευτικά ρέστα του και παρά την μιντιακή τρομοκρατία των εργολάβων - καναλαρχών και του αντίστοιχου τύπου, τόλμησε και ψήφησε αντιμνημονιακά, έτσι όπως τουλάχιστον διατείνονται μέχρι την ώρα τούτη τα κόμματα που ανέλαβαν την κυβερνητική εξουσία.

Το ΕΠΑΜ από το 2011 ξεπηδώντας από το κίνημα των πλατειών αταλάντευτα και με καθαρά προτάγματα , αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ιστορική ανάγκη για μια λαϊκή συμμαχία πέρα και πάνω από ιδεολογικές διαχωριστικές γραμμές, παραμένει σταθερά ανοιχτό στην λογική της διαμόρφωσης ενός ευρύτατου ενιαίου παλλαϊκού μετώπου, στη βάση.

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες ιδίως όσοι ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ.

Η νέα κυβέρνηση μας λέει ότι θα δώσει λύση στα βασικά προβλήματα του λαού μας, ότι θα καταργήσει τα μνημόνια και ότι θα διαπραγματευτεί το χρέος προς όφελος του λαού και της πατρίδας.
Και εμείς λέμε ότι θα στηρίξουμε κάθε θετική απόφαση που συντελεί στην ελάφρυνση του άχθους του λαού και την ανάκτηση της χαμένης εθνικής αξιοπρέπειας.
Όμως δυστυχώς εμείς στο ΕΠΑΜ γνωρίζουμε ότι αργά η γρήγορα όσο βρισκόμαστε μέσα στη θηλιά που λέγεται ΕΕ και ευρωζώνη, όσο δεν έχουμε την δυνατότητα να διαχειριστούμε την οικονομία μας και να σχεδιάσουμε την παραγωγική μας ανασυγκρότηση, όσο το νόμισμά μας θα είναι δανεικό και ελεγχόμενο από μια ιδιωτική τράπεζα την ΕΚΤ, όσο δεν προχωράμε σε κάθαρση και απονομή δικαιοσύνης απέναντι στους επίορκους πολιτικούς που μας οδήγησαν σε αυτό τον εθνικό όλεθρο και εντέλει όσο αναγνωρίζουμε ότι κάποιοι έχουν δικαίωμα να εισπράττουν ένα παράνομο απεχθές και επονείδιστο χρέος με το αίμα του λαού μας των παιδιών μας και της πατρίδας μας, τόσο πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει να διαλέξουμε:
H ο λαός θα πάρει τα πράγματα στα χέρια του Ή θα παύσουμε να έχουμε πατρίδα και θα είμαστε δουλοπάροικοι στον τόπο μας και περιφερόμενοι σκλάβοι στα παζάρια της Δύσης!
Εμείς διαλέγουμε την πρώτη λύση γιατί γνωρίζουμε την δύναμη του αυτού του λαού όταν είναι ενωμένος. Πολλοί παρά την
επαλήθευση των όσων μέχρι τώρα έχουμε πει … (χιλιάδες ώρες ομιλίες του Καζάκη )… δεν μπορείτε η δεν θέλετε να πιστέψετε ότι αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων. Και αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε στη βάση της συστημικής παραπληροφόρησης
από τα ΜΜΕ.

Όμως συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είτε είναι πράγματι σωστός ο δρόμος αυτός που επέλεξε η κυβέρνηση είτε όχι, εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι είτε για να πιέσουμε ώστε να υλοποιηθούν οι προγραμματικές της δεσμεύσεις (απλά σκεφτείτε το διαπραγματευτικό επιχείρημα απέναντι στους δανειστές όταν τους δείχνουν ένα λαό στους δρόμους που πιέζει) είτε για να σταθούμε εμπόδιο σε κάθε αθέτηση των όσων υποσχέθηκαν στο λαό.

Έτσι οργανωμένοι και ενωμένοι θα είμαστε ανίκητοι όταν θα έρθει η ώρα της τελικής αναμέτρησης.

Διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε διχαστικές περιπέτειες, παίζοντας το παιχνίδι του μαύρου μετώπου, που καιροφυλακτεί έτοιμο να υπηρετήσει τα αφεντικά του. Όταν ο λαός θα σφαγιάζεται εμείς ακόμα θα αναζητάμε την καθαρότητα των ιδεολογημάτων μας.

Εδώ λοιπόν είναι η ώρα να αποφασίσουμε αν θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας.
Αν θέλουμε για το κοινό καλό να υπερβούμε τις όποιες ιδεολογικές και ταξικές μας διαφορές και να οργανώσουμε ένα ενιαίο αγωνιστικό μέτωπο για πραγματική Δημοκρατία

Για Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία και Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Γιάννης Αθανασιάδης


Εισήγηση Γιαννη Αθανασιάδη κεντρική εκδήλωση ευρωεκλογές 2014

του Γιάννη Αθανασιάδη
  

Συναγωνιστές συναγωνίστριες

Όταν πριν από 4 περίπου χρόνια έκλεισα την εξώπορτα του σπιτιού μου για να κατέβω στο Σύνταγμα το ήξερα βαθειά μέσα μου ότι δεν θα γύριζα στην προηγούμενη ζωή μου.

Από τότε και για όλα αυτά τα χρόνια συναναστρέφομαι με κάτι "περιέργους" τύπους, που μέσα στα σκοτάδια της οικονομικής κατοχής και της διάλυσης του ανθρωπινού ψυχισμού των Ελλήνων, τριγυρίζουν στους δρόμους με ένα Τιτάνιο πείσμα και μια βαθειά λαχτάρα για λευτεριά της πατρίδας.

Κάτι τύπους που μαζεύονται σε πυρήνες σε όλη την Ελλάδα και κάνουν συνελεύσεις κι όλοι μαζί έχουν δημιουργήσει ένα Μέτωπο . Δύσπιστοι και εκρηκτικοί μιλούν για αληθινή δημοκρατία, για αυτοδιάθεση των λαών , για το δικαίωμα του λάου στον εθνικό αυτοπροσδιορισμό του και στα σύμβολα του. Για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Εδώ σε αυτόν τον ιερό για μας χώρο δίναμε τα ραντεβού και αψηφώντας κάθε κίνδυνο συγκεντρωνόμασταν για να σταθούμε περήφανα απέναντι στο δωσιλογικο καθεστώς και τους πραιτοριανούς του.

Είναι αυτοί οι πεισματάρηδες επαμιτες, που το χουν βάλει σκοπό της ζωής τους να μην ησυχάσουν αν δεν φέρουν την εθνική ανεξαρτησία με λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική χειραφέτηση.

Είστε εσείς συναγωνιστές και συναγωνίστριες και ευχαριστώ τον θεό που είμαι ένας από εσάς.

Έχουμε πάρει την σκυτάλη από τους παλιούς αγωνιστές της ανεξαρτησίας και δίνουμε τις μάχες μας ενάντια σε όλους τους οιωνούς και τις Κασσάνδρες των ΜΜΕ.

Σκληρός και ανελέητος αγώνας

Αλλά ( μια – μια ) μάχη κερδίζεται .

Και τώρα συναγωνιστές είμαστε μπροστά σε μια καθοριστική μάχη του αγώνα μας.

Αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στις ευρωεκλογές όχι γιατί ερωτευτήκαμε ξαφνικά αυτό το απάνθρωπο αντιλαϊκό μόρφωμα που λέγεται ευρωπαϊκή ένωση, άλλα γιατί απόφασή μας είναι το επόμενο βήμα

Το επόμενο βήμα που θα δικαιώσει τις προσδοκίες και τους αγώνες μας .

Στη μάχη αυτή λοιπόν των ευρωεκλογών , δίνουν τον αγώνα τους με προσωπικές θυσίες και ανιδιοτελή αυταπάρνηση οι υποψήφιοι μας που απεικονίζουν τον μετωπικό χαρακτήρα του ΕΠαΜ.

Σε αυτή τη μάχη εκτός από τους υποψηφίους υπάρχουν και οι αφανείς ήρωες τα μέλη μας αυτοί που στην πλειοψηφία είναι -είμαστε σε κατάσταση ένδειας και οικονομικής καταστροφής.
Αυτοί οι ήρωες που με αυταπάρνηση έχουν δώσει, όλα αυτά τα χρόνια, 
τα πάντα για να προχωρήσει το μέτωπο και να φτάσει στη μάχη των ευρωεκλογών.

Αυτοί αξίζουν τον θαυμασμό και τον σεβασμό μας. Άσχετα με την έκβαση του αγώνα.


Αδέλφια

Καλή νίκη στον αγώνα μας .
Καλή λευτεριά στην πατρίδα μας.


\\

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

Αντίο Πατρίδα αντίο Δημοκρατία.

του Γιάννη Αθανασιάδη.
 Ζούμε σε μια από τις σκοτεινότερες περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας. Στην αέναη μάχη του ελεύθερου ανθρώπου με την βαρβαρότητα τού δεσποτισμού, οι λαοί και οι οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας, φαίνονται να ηττώνται κατά κράτος, έχοντας εξαντλήσει κάθε πολιτική εφεδρεία, οδηγούμενοι σε μια οπισθοδρόμηση που δεν δείχνει να έχει σημείο ανασύνταξης των δυνάμεων της.

Η Δημοκρατία ως έσχατο προπύργιο των βασικών δικαιωμάτων του ανθρώπου λοιδορείται και διαστρέφεται στην συνείδηση των πολιτών μέσα από την σύμπραξη των ίδιων των εξουσιαστικών θεσμών της (Δημοκρατίας) και στην ουσία αυτοδιαλύεται προς όφελος μιας αυτοκρατορικού χαρακτήρα οικονομικής ελίτ, που με εργαλεία την εξαγορά, την εξαπάτηση και την τρομοκρατία, έχει ευνουχίσει τις όποιες δυνατότητες άμυνας παρείχε το κοινοβουλευτικό σύστημα στους λαούς.

Η τεχνολογία και η επιστήμη ευρισκόμενη πλέον σε υπαλληλική σχέση με τα υπερεθνικά οικονομικά κέντρα εξουσίας, έδωσαν όλα τα απαραίτητα «όπλα» για την μεγάλη αντεπίθεση της μαύρης αντίδρασης που χάρη στις κοσμοπολίτικες και διεθνιστικές αντιλήψεις της νεοφιλελεύθερης δεξιάς και της διεθνιστικής αριστεράς, τις οποίες χρηματοδοτεί με πολλαπλούς ορατούς και μη ορατούς τρόπους, (ΜΚΟ, κομματικές Επιχορηγήσεις, μαύρα κονδύλια, κλπ), εξουδετερώνουν τις λαϊκές διεκδικήσεις και αφήνουν το πεδίο ελεύθερο για την δημιουργία ανεξέλεγκτων εξουσιαστικών τερατουργημάτων που βρίσκονται πλέον στην διαδικασία επιβολής ενός παγκοσμιοποιημένου απολυταρχικού συστήματος.

Στην παρούσα κατάσταση, κάθε δυναμικά οργανωμένη συλλογικότητα αποτελεί εμπόδιο στο δρόμο τους. Δεν θα εξετάσω αν και κατά πόσο μπορεί αυτές να συμφωνούν μεταξύ τους η να έχουν κοινή κοσμοθέαση, αλλά εντέλει έχουν κοινό εχθρό και στηρίζονται σε μια συναντίληψη σε επίπεδο λαϊκής βάσης.

Βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά που έλκουν την προέλευσή τους μέσα από αγώνες και θυσίες όπως η αγάπη προς την πατρίδα και μέσα από παραδοσιακούς θεσμούς όπως η οικογένεια και η θρησκεία, χαρακτηριστικά που ενώνουν τον λαό στη βάση της αλληλεγγύης, στο βαθμό που δεν πετυχαίνουν να τα εξωραΐσουν σε απλές γραφικές συνήθειες, αποτελούν κόκκινο πανί για το επερχόμενο καθεστώς.

Η Ελλάδα με την μακραίωνη παράδοση σε λαϊκούς εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες , με συμπαγή πληθυσμό και ατσαλωμένη πατριωτική συνείδηση, αποτελούσε και αποτελεί, πρόκριμα για την επιτυχία του σχεδίου τους. Αν σε ένα τέτοιο λαό πετύχει το πείραμα, τότε οι υπόλοιποι Ευρωπαϊκοί λαοί θα ακολουθήσουν ευκολότερα την «μοίρα τους».

Για παράδειγμα στην εθνικά κομματιασμένη Ισπανία ( Βάσκοι, Καταλονία, Ανδαλουσία, Γαλικία), αν και δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα μνημόνια παρακολουθούμε με θλίψη το μοιρολατρικό ξεσπίτωμα των πολιτών της. Πρώην αποικιοκρατικά έθνη όπως η Γαλλία η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, κλπ είναι ευάλωτα σε υπερεθνικού χαρακτήρα μορφώματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κινήματα που αντιδρούν.

Τον ρόλο που έπαιξε η αριστερά και που ακόμα διαδραματίζεται σε όλο αυτό το σκηνικό, δεν έχω τον χώρο να τον αναφέρω εκτενώς σε αυτό το άρθρο.

Αυτή την ώρα η χώρα μας βρίσκεται στο μεταίχμιο της αυτοδιάλυσης της. Ένα υποδειγματικά ξεπουλημένο πολιτικό και κομματικό κατεστημένο ενεργεί μεθοδικά προς την κατεύθυνση αυτή, σε όλο το μήκος και το πλάτος του ιδεολογικοπολιτικού φάσματος.


Αναμένοντας την ενεργοποίηση του καπιταλιστικού Λεβιάθαν που λέγεται Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), και Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), είμαστε ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική διαγραφή τη έννοιας της πατρίδας και της Δημοκρατίας.

Σε αυτήν την κρίσιμη καμπή και με ένα λαό αποπροσανατολισμένο και καθημαγμένο, το μόνο χρέος των υγειών δημοκρατικών δυνάμεων αυτού του τόπου, είναι η ευρεία κοινωνικοπολιτική συστράτευση σε ένα Παλλαϊκό Μέτωπο, που θα αποτελέσει την γραμμή άμυνας του ελεύθερα σκεπτόμενου Έλληνα απέναντι στον εκβαρβαρισμό της πατρίδας.

Η επαναφορά του Πατριώτη Δημοκράτη στην πρώτη γραμμή των αγώνων.
Η ανατροπή του προδοτικού πολιτικού προσωπικού και η ανάκτηση της χώρας από τον λαό της.
Η αποδέσμευσή μας από το θανατηφόρο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ένωσης.
Η αυτοδιάθεση του λαού μας, με σεισάχθεια και επαναφορά της Δημοκρατίας, αποτελούν το κυρίαρχο αιτούμενο για όλους τους Έλληνες αριστερούς η δεξιούς.


Η Ελλάδα σε όλη την χιλιόχρονη ιστορία της ήταν και παραμένει το προπύργιο του ελεύθερα σκεπτόμενου άνθρωπου . Ήταν το φωτεινό παράδειγμα υπεράσπισης της ελευθερίας, για όλους τους λαούς. Ήρθε η ώρα να τους το αποδείξουμε και πάλι.

Ήρθε η ώρα να τους σταματήσουμε. Ήρθε η ώρα της καθαρής λύσης.

Δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβρη του 2015.

Η μόνη ελπίδα πλέον είναι ο πολίτης και όχι ο πολιτικός.

του Γιάννη Αθανασιάδη.

  

 
Έχω μείνει έκπληκτος από την πρεμούρα και την αγχώδη συρροή κομμάτων κομματιδίων, κινημάτων, μικρών και μεγάλων συλλογικοτήτων, καθώς και μιας πλειάδας προσωπικοτήτων, τα οποία διαγκωνίζονται για μια θέση στο μαγαζί του Λαφαζάνη.


Όλοι μέσα στο χωνευτήρι του νέου αναχώματος, πρόθυμοι να αφομοιωθούν για μια θέση κάτω από τον ήλιο της κομματοκρατίας.

Αν πράγματι κάποιος πιστεύει ότι αυτή η αποσπασμένη συμμορία από την φαμίλια Τσίπρα θα φέρει την σωτηρία στον έρημο τούτο λαό, τότε πληροί τις προδιαγραφές του απόλυτου μαλάκα.

Εξωνημένοι πολιτικοί καριέρας που συμπορεύθηκαν για δεκαετίες μέσα στην απόλυτη διαπλοκή και τις αργομισθίες του κομματικού βολέματος, έγιναν δήθεν στα γεροντάματα τους εχθροί λες και δεν γνώριζαν, δεν ήξεραν, δεν συμμετείχαν στο εθνικό έγκλημα, στη πνευματική, ηθική και εντέλει την φυσική γενοκτονία αυτού του λαού.

Όλοι μια παρέα η καλύτερα μια συμμορία.

Αριστεροί και δεξιοί σωτήρες κάνουν αλλαξοκωλιές μεταξύ τους, εμπαίζοντας τους αδαείς και χειραγωγώντας τους κρατικοδίαιτους και τους πάσης φύσεως «βολεμένους».

Ένα κοινοβουλευτικό τσίρκο που στηρίχτηκε στους «εθνικούς» εργολάβους και τα κανάλια τους, και που μέσα από αυτά αναπαράγει τον εαυτό του στην κοινωνία.

Η απόλυτη σαπίλα!
Και ένας λαός, ζεμένος τις παρωπίδες της τηλεοπτικής παντοκρατορίας, που πνίγεται από την δυσωδία της, και αναζητά τον καθαρό αέρα ανάμεσα στα σκουπίδια, πριν πεθάνει από την ασφυξία.
Κι όλα αυτά, υπό το σαρδόνιο χαμόγελο των υπερεθνικών εξουσιαστών.

Δυστυχώς αυτή είναι η Ελληνική πραγματικότητα.

Αν δεν εξοντωθεί αυτός ο εσμός οριστικά μέχρις ενός και άμεσα, ώστε να μην του δοθεί χρόνος να αναπαραχθεί και να διαβρώσει τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, τότε οποιαδήποτε αλλαγή θα είναι μια αυταπάτη.

Δεν είναι δυνατόν να ελπίζουμε ότι θα φτιάξουμε το Νέο με τα παλιά σάπια υλικά.

Η συνταγή των πολιτικών από τα Χάρβαρντ και τα Γειλ, των ειδημόνων από τις έδρες των πιο αντιδραστικών πανεπιστημίων, ότι πιο συστημικό και διαβρωμένο δηλαδή, έχει ταυτιστεί με τις πιο αντιλαϊκές και κοινωνικά βίαιες πολιτικές.

Είναι τα καλύτερα σκυλιά του συστήματος!

Είναι αυτοί που με άνεση σου λένε ότι ζουν για την καριέρα τους, που όταν τους πεις ότι πεθαίνει κόσμος από τις «καλές τους υπηρεσίες», σου απαντούν απλά και κυνικά «Μα εγώ είμαι τεχνοκράτης»!

Η μόνη ελπίδα πλέον είναι ο πολίτης και όχι ο πολιτικός.
Αυτός στον οποίο επιστρέφει το αποτέλεσμα της δουλειάς του.
Αυτός που έχει δοκιμαστεί στο στίβο της βιοπάλης, που ξέρει τι σημαίνει ευθύνη των πράξεών του, που κράτησε ο ίδιος το τιμόνι της οικογένειας του και άντεξε τις φουρτούνες της ζωής του.
Αυτός που ποτέ δεν μέτρησε τις αξίες με το μέγεθος της πορτοφόλας.
Αυτός που σου λέει καλημέρα κοιτώντας σε στα μάτια κι όχι στην τσέπη.
Αυτός που μορφώθηκε διαλανθάνοντας του εξουσιαστικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Ήρθε η ώρα λοιπόν να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους διεφθαρμένους.

Κι αν κάποιος σου πει τι είσαι εσύ, μπορείς εξίσου απλά και κυνικά να του απαντήσεις «Μα εγώ είμαι πολίτης»!

Δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβρη του 2015

Το μόνο που θα μας απομείνει είναι το «Μνί» στο χέρι κι αυτό χωρίς αντίκρισμα!

«Ύμνος  για το διπλό νόμισμα.»

Του Γιάννη Αθανασιάδη.
Εκείνες τις μέρες, η τράπεζα της Ελλάδας ολοκλήρωσε το σκούπισμα από ότι ευρώ είχε μείνει στην « Γενική κυβέρνηση» ( Δημόσια ταμεία, ασφαλιστικοί οργανισμοί , τοπική αυτοδιοίκηση, νοσοκομεία, ΔΕΚΟ, κλπ), με λίγα λόγια, στέγνωσε κάθε ρευστότητα από τα ταμεία για να εξυπηρετήσει τα χρέη προς το τοκογλυφικό και απάνθρωπο κατοχικό καθεστώς  του ευρωιερατείου.
Αυτό που ακολούθησε ήταν ένα ακόμα σοκ για τον εξαθλιωμένο Ελληνικό λαό.
Παύση πληρωμών!
Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι και όσοι είχαν να λαβαίνουν κάποια ευρουδάκια από τις τράπεζες, τις βρήκαν κλειστές.
Στα κανάλια μιλούν για χρεωκοπία εντός ευρώ. Η  Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα έκλεισε τη στρόφιγγα, δεν μας δανείζει άλλο!
Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τους αγαπητούς και αλληλέγγυους εταίρους.
Ο λαός με αγωνία παρακολουθεί τις «σκληρές» μάχες του Αλέξη στα «μαρμαρένια αλώνια» των eurogroup,  μέσα από τις οθόνες του ΣΚΑΙ και του ΜΕΓΚΑ!
Κάποιοι φωνάζουν για ρήξη και Εθνικό νόμισμα!
Και τότε σκάει το παραμύθι.
Διπλό νόμισμα!
Η ηρωική κυβέρνηση θα τους ικανοποιήσει όλους . 
Και εθνικό νόμισμα και ευρώ, όπως λέμε και κερατάς και δαρμένος!
Με ευρώ πληρώνει το κράτος τους αλληλέγγυους αγαπητούς εταίρους, 
και με τοπικό (I.O.U.)  που θα το λέμε «Μνί», από την αρχαία μνά (σε ουδέτερο πρόσωπο), τους περήφανους ιθαγενείς.

Έτσι  και πάλι ο Συριζα δοξάζεται. Βγάζει τον σοφό λαό στους δρόμους  να πανηγυρίζει  για την εθνική επιτυχία. Ακούγονται συνθήματα περηφάνιας. «Με Μνί και Λαπαβίτσα τους την χώσαμε την γκλίτσα», «Αλέξη σε θέλω και ας έχω Μνι καπέλο» και πολλά άλλα τέτοια περήφανα λαϊκά συνθήματα.

Ας δούμε όμως τι σημαίνει το διπλό νόμισμα (I.O.U. από το  I Owe You ) δηλαδή σε απόλυτη μετάφραση (Σου χρωστάω) η σε καλύτερη απόδοση του νοήματος «Έχεις να λαβαίνεις».

Πώς λειτουργεί;
Τα ταμεία του κράτους θα πληρώνουν τις συντάξεις , τους μισθούς και τις υποχρεώσεις προς την εσωτερική αγορά σε Μνί (έχεις να λαβαίνεις).
Οι συνταξιούχοι θα πηγαίνουν στο ψιλικατζίδικο και θα παίρνουν το γιαουρτάκι τους πληρώνοντας με Μνιά (πληθυντικός του Μνί) δηλαδή με «έχεις να λαβαίνεις»  από αυτόν που έχω να λαβαίνω. Το ίδιο και στον φαρμακείο, το σουβλατζίδικο κλπ

Η ισοτιμία….. ποια ισοτιμία;
Το κράτος θα συνεχίσει να αφαιμάσσεται ως προς τα ευρώ, ενώ η σπανιότητα του θα το κάνει περιζήτητο στη μαύρη αγορά, ενισχύοντας την υποτίμηση του Μνιού (γενική του Μνι).
Η αξία του Μνιού , θα πέφτει σε καθημερινή βάση ενώ η κυβέρνηση θα αυξάνει την ροή νέων Μνιών στην εσωτερική αγορά για να μπορέσει να ισοσταθμίσει την υποτίμηση.
Τέλος θα χρειαζόμαστε να δίνουμε χιλιάδες Μνιά, για να πάρουμε μια φρατζόλα ψωμί.
Όμως το χρέος προς τους αγαπητούς και αλληλέγγυους εταίρους είναι χρέος και εμείς τηρούμε τις συμφωνίες. 
Άρα δεν πειράζει που με ένα ευρώ που το κράτος θα το κοστολογεί 2000 μνιά και εσύ το ανταλλάσσεις στη μαύρη αγορά με 10000 μνιά.  Έτσι ο Γερμαναράς με τα ευρώ του θα σου πάρει ότι έχεις και δεν έχεις με πενταροδεκάρες.


Έτσι όταν ολοκληρωθεί το ξεπούλημα, όταν το κράτος παύσει να έχει κάποια αξία για τους τοκογλύφους, μια και δεν έχει τίποτα άλλο να ξεπουλήσει, όταν οι ιθαγενείς θα κοιμούνται σε ειδικά δώματα για τους άστεγους που θα μας φτιάξουν οι αγαπητοί και αλληλέγγυοι εταίροι, τότε θα καταλάβουμε ότι το μόνο που μας έχει απομείνει είναι το Μνί στο χέρι κι αυτό χωρίς αντίκρισμα.

Αδέρφια μη τσιμπάτε το δόλωμα. Το διπλό νόμισμα δεν είναι εθνικό, είναι κατοχικό νόμισμα!
Δεν έχει σημασία πως θα λέγεται αν είναι χάρτινο η πλαστικό.
Εθνικό νόμισμα χωρίς εθνική ανεξαρτησία δεν υπάρχει. Κι εμείς ζούμε στη χειρότερη κατοχή που υπήρξε πότε στη χώρα μας, γιατί στις προηγούμενες ο εχθρός φορούσε στολή και τον ξεχώριζες.

Δημοσιεύτηκε τον Μάη του 2015
Για την εφημερίδα της Κρήτης ΟΥΣΤ.

Αναζητώντας τις χαμένες αξίες ως αντίσταση στη βαρβαρότητα.

του Γιάννη Αθανασιάδη
  


Ζούμε σε μια περίοδο που ο φασισμός έχει μεταλλαχθεί και έχει πάρει μορφές και "λόγο" που δύσκολα μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος είναι ποιος. Ενώ πολύ συχνά στο όνομα του αντιφασισμού εκδηλώνονται οι πιο κατάμαυρες φασιστικές συμπεριφορές. Σε αυτήν την περίοδο χρειάζεται να στρέψουμε το βλέμμα μας στις πηγές των αξιών. Στο λίκνο της ξεκάθαρης ανθρώπινης στάσης, διαλύοντας την υποκριτική απονοηματοδότηση των ηθικών αρχών και εννοιών, πατώντας γερά στου χρόνου τα βαθιά θεμέλια, της αγωνιστικής αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης.

Ήταν το 1964 νομίζω, τότε που στην παιδική μου συνείδηση άνοιξαν διάπλατα οι πύλες για τον πλούτο των ανθρωπιστικών αξιών. Που θεμελιώθηκαν τα ισχυρότατα οχυρά της αξιοπρεπείας, της αλληλεγγύης, του αυτοσεβασμού, της υπεράσπισης της πανανθρώπινης ελευθερίας, του σεβασμού στην διαφορετικότητα, της αντίστασης σε κάθε μορφή φασισμού. Με λίγα λόγια ήταν το υπέρτατο μάθημα  ανθρωπίνων αξιών που μου το δίδαξε ακούσια ένας αγράμματος  Δάσκαλος  που εκείνη την στιγμή φάνταζε θεόρατος ημίθεος . Ένας προμηθέας που μου έδωσε την φλόγα εκείνη που από μόνη της αρκούσε για να σμιλέψει μέσα στην άγουρη ψυχή μου τις αρχές και τις αξίες που έμελε να φλογίζουν άσβηστες μέχρι σήμερα και που σε κάθε παραστράτημα ήταν εκεί για να με ελέγξουν και να κρατήσουν όρθια την συνείδηση μου.
Η ιστορία ενός εαμίτη.
Ο Βαγγέλης πρόσφυγας από τον Πόντο  ζούσε την δεκαετία του 60 με την οικογένεια του σε μια προσφυγική γειτονιά κάπου στις Τζιτζιφιές της Καλλιθέας. Γείτονες είχαν την κυρά Τούλα από την πόλη την κυρά Βάσω από τη Σμύρνη, τις «Καραμανλούδες» τρεις κουτσομπόλες αδελφές που κρυφοκοίταζαν πάντα πίσω από τα μισάνοιχτα πατζούρια, τον κυρ Αβραάμ  με το καφενείο από τον Πόντο και την γυναίκα του την κυρά Παναγιώτα που έκανε και την κομμώτρια στο χωλάκι του προσφυγικού τους. Απέναντι διαγώνια από το σπίτι του, έμενε η χήρα Αιγυπτιώτισσα κυρά Παγώνα με τις δύο ξεπεταγμένες κόρες, κι ο Βαγγέλης έλεγε στην Ευανθία τη γυναίκα του ότι δεν ήθελε πολλά - πολλά μαζί της (λόγο της κακής φήμης που είχαν στη γειτονιά ),  και πολλοί άλλοι φτωχοί μεροκαματιάρηδες, που διωγμένοι από τις πατρίδες τους τις προηγούμενες δεκαετίες ήρθαν και ρίζωσαν στην «μητέρα πατρίδα», όπως την ένοιωθε και την πίστευε ο ίδιος.
Α! είχε και ένα "μειονέκτημα". Στη περίοδο της κατοχής είχε υπηρετήσει στο ΕΑΜ.
Κάτι που τον κατέτρεχε  μέχρι εκείνες τις μέρες διότι μετά τις εξορίες και το κυνήγι εκείνης της περιόδου, δεν κατάφερνε να στεριώσει σε δουλεία, λογω κοινωνικών φρονημάτων και κάθε τόσο περνούσε η ασφάλεια από το σπίτι του, να δει τι κάνει.
Όταν τον είχαν συλλάβει και τον ρώτησαν, γιατί πήγε με τους «κομμουνιστάς» εκείνος με αφελή αυθορμητισμό απάντησε ότι «εγώ ήθελα να πολεμήσω για την πατρίδα και τότες μόνο αυτοί ήταν πατριώτες», μετά από αυτή την απάντηση πήρε το βραβείο της εξορίας στην Ελ Ντάμπα, αφήνοντας πίσω δυο γέρους γονείς την γυναίκα του και τα δύο τότε παιδιά του… αλλά γι αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη ώρα.
 Ας επανέλθουμε λοιπόν σε εκείνο το χειμωνιάτικο βράδυ του 1964 τότε που άκουσα την πόρτα του σπιτιού να χτυπά έντονα. Άνοιξε η μητέρα και είδα την κυρά Παγώνα μαζί με την μια της κόρη να μιλούν χαμηλόφωνα και με τον φόβο χαραγμένο στα μάτια τους. Ο Βαγγέλης φανερά δυσαρεστημένος πλησίασε και άρχισαν μια συζήτηση  για «κάποιους μπράβους»  ότι « ήθελαν να κάνουν κακό στη μικρή»  και άλλα ακαταλαβίστικα για τα παιδικά μου αυτιά. Ο Βαγγέλης δίστασε για λίγο και μετά τους είπε να περάσουν μέσα στο σπίτι και να περιμένουν. Σε λίγο ένας ογκώδης άνδρας με μια κοπέλα κτυπούσαν την πόρτα μας,  ζητώντας να βγει έξω η κυρά Παγώνα με την κόρη της με βλαστήμιες και απειλές. Ό Βαγγέλης λιγομίλητος  όπως πάντα του είπε ότι όποιος πάει να κάνει κακό στους  φιλοξενούμενους του είναι σαν κάνει κακό και στον ίδιο και του είπε να φύγει. Τότε έντρομος πάνω από την σκάλα είδα, τον διπλάσιο σε όγκο από τον Βαγγέλη άνδρα, να προσπαθεί να τον παραμερίσει για να ανεβεί στο σπίτι.
Ακολούθησε συμπλοκή ενώ η μητέρα φώναζε σε βοήθεια τους γείτονες. Σε λίγα λεπτά γέμισε το στενάκι του σπιτιού μπροστά από την εξώπορτα με σχεδόν σύσσωμη την γειτονιά ενώ ο μπράβος το σκάσε τρέχοντας, έχοντας αρπάξει αρκετές από τον Βαγγέλη που κι αυτός είχε μώλωπες και σκισμένο το πουκάμισό του.
Ταραγμένος από το πρωτοφανές για μένα συμβάν είχα πλησιάσει  τρέμοντας το Βαγγέλη την ώρα που ήταν μαζεμένοι γείτονες γύρω του και τότε άκουσα τον κυρ Παναγιώτη, τον άντρα της κυρά Βάσως απ΄ την Σμύρνη, να του λέει με ύφος σχεδόν επιτιμητικό « Μα ρε Βαγγέλη για αυτήν πήγες να σκοτωθείς»…

Και ο Βαγγέλης με ένα απόλυτα φυσιολογικό τρόπο κοιτώντας τον ίσια στα μάτια, του απάντησε, σαν να μην υπήρχε άλλη απάντηση σε τούτη την ερώτηση… «Το ίδιο θα έκανα και για τη δική σου γυναίκα και το παιδί σου».
Αυτό το βλέμμα κι αυτά τα λόγια,  καρφώθηκαν σαν πυρωμένο βέλος  βαθιά μέσα στην παιδική μου ψυχή.
Το μάθημα.
Χωρίς να το ξέρει ο Βαγγέλης εκείνη τη στιγμή, μου έδωσε ένα μάθημα που κανένα σχολείο κανένα πανεπιστήμιο και όλα τα βιβλία της οικουμένης , δεν θα μπορούσαν να μου δώσουν καλύτερα. Ένα υπέρτατο μάθημα ήθους και αξίων, γιατί μέσα σε αυτή την λιγόλογη φράση και το αγέρωχο βλέμμα, περιλαμβάνονται αξίες όπως η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός, η ανιδιοτέλεια, η μαχητική υπεράσπιση του ανθρώπινου δίκαιου με αυταπάρνηση, δίνοντας τους διαστάσεις που ξεπερνούν την ίδια μας την « ζωούλα».
Αυτό το ήθος πηγάζει και πλάθεται μέσα από τους κοινωνικούς αγώνες και τις αλληλέγγυες ανθρώπινες κοινότητες. Έρχεται πολύ βαθειά μέσα από το χρόνο, και είναι η μόνη ελπίδα για να αντισταθούμε στην επελαύνουσα παγκόσμια βαρβαρότητα.

* Στον πατέρα μου τον "κυρ Βαγγέλη" με ταπεινότητα και ευγνωμοσύνη.Το μυστήριο του καθρέφτη και το κοινοβούλιο

του Γιάννη Αθανασιάδη


 
Μικρός ένιωθα την ανάγκη σε ότι με εντυπωσίαζε να δίνω μια μυστηριακή και παραμυθένια εξήγηση.
Ένας από τους μεγάλους μύθους των παιδικών μου φαντασιώσεων ήταν και αυτός του αντίστροφου κόσμου του καθρέφτη .
Ένας κόσμος ταυτόσημος με τον δικό μας με μία διαφορά! Συνέβαιναν τα ίδια ακριβώς πράγματα προς την αντίθετη φορά.
Στον καθρέφτη ο αντίστοιχος εαυτός μου ενώ εγώ χτένιζα την χωρίστρα μου προς τα αριστερά (είχα ανάποδη φύτρα) αυτός χτενιζόταν προς τα δεξιά. Ενώ χαιρετούσα τον αντιεαυτό μου με το δεξί, αυτός με χαιρετούσε με το αριστερό. Κατά τα άλλα ήμασταν απόλυτα συγχρονισμένοι.

Και τότε μου ήρθε μια εφιαλτική σκέψη που με έκανε κάπως διστακτικό ως προς το να πλησιάζω τους καθρέπτες. «Τι θα γινόταν αν ο αντιεαυτός μου είχε τον τρόπο και άλλαζε τις θέσεις μας»; Θα βρισκόμουν σε ένα κόσμο που τα ρολόγια θα γυρνούσαν από δεξιά προς τα αριστερά. Η Γη θα περιστρεφόταν ανάποδα. Και το χειρότερο θα έπρεπε να μάθω να διαβάζω ανάποδα!

Όλα αυτά θα μου πει κανείς είναι παιδικές φοβίες και φαντασιώσεις. Συμφωνώ!
Μπαίνοντας στον κόσμο της κοινής λογικής έπαυσα να φοβάμαι μπροστά στον καθρέφτη. Άλλωστε είχα πλέον κατακτήσει αυτό που λέμε αυτοσυνείδηση.
Εύλογα λοιπόν κάποιος θα με ρωτήσει. Τι σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με την σημερινή πραγματικότητα; Μάθετε λοιπόν.

Το μυστήριο του καθρέφτη πήρε σάρκα και οστά μέσα σε αυτό που ονομάζουμε κοινοβούλιο. Εδώ αναβιώνει φιλαράκια ο παιδικός μου εφιάλτης. Μόνο που δεν είναι μια απλή φαντασίωση αλλά μια απίστευτη πραγματικότητα!

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αναρωτηθήκατε ποτέ, πως γίνεται μια κυβέρνηση που υποσχόταν ότι θα έσκιζε τα μνημόνια, θα κατήγγειλε τις δανειακές συμβάσεις, θα διέγραφε το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, θα οδηγούσε στο εδώλιο τους επίορκους υπηρέτες του λαού (βλ. Υπουργούς και βουλευτάδες ), οι οποίοι αφού διασπάθισαν τον δημόσιο πλούτο με απίστευτα ποσά σε οφσορ και καταθέσεις στην Ελβετία και αλλού, αφού συνεργάστηκαν με εργολάβους καναλάρχες για να διαμοιράσουν τα ιμάτια ενός σταυρωμένου λαού τον οποίο οδήγησαν σε ένα τεχνητό αδιέξοδο. Αφού του φόρεσαν (χωρίς καν να την περάσουν από την βουλή) μια δανειακή σύμβαση που εκχωρεί την εθνική του κυριαρχία σε τοκογλύφους και ξεσκίζοντας κάθε συλλαβή του συντάγματος της Ελλάδας, τον αλυσόδεσαν εντέλει στα βαριά δεσμά των μνημονίων ψηφίζοντας τα...

ΟΙ…ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς γίνεται αυτή η κυβέρνηση με νωπή την εντολή του λαού και τον απόηχο των υποσχέσεων ακόμη στα αυτιά μας. Να μας λέει ότι το 70% των μνημονίων θα το κρατήσει η θα το ονομάσει κάπως αλλιώς, ότι θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της απέναντι στους δανειστές προτείνοντας ένα αέναο ομόλογο χρέους για μας και τα δισέγγονα μας, ότι θα ζητήσει επιμήκυνση της δανειακής σύμβασης, ότι δεν θα τιμωρηθούν οι προδότες γιατί δεν ήρθε τάχα μου για να φέρει τον ρεβανσισμό, και εν κατακλείδι υπέδειξε και ψήφισε ως ανώτατο άρχοντα (όπως συνηθίζεται να λέγεται στο κωλοσύστημά τους), έναν πολιτικό που ψήφισε τα μνημόνια;

Αν τους το έλεγες αυτό πριν λίγους μήνες το πιθανότερο θα ήταν να σε αρχίσουν στις ψιλές.


Ο ΛΑΟΣ ΤΙ ΛΕΕΙ;

Και ο λαός που τους ψήφησε τι λέει; Κάποιοι από κεκτημένη ταχύτητα δεν θέλουν να πιστέψουν στα μάτια τους, ενώ κάποιοι άλλοι μετέρχονται την συνωμοτική άποψη ότι τα κάνουν όλα αυτά, γιατί σκοπεύουν να τους τη φέρουν! Τέλος κάποιοι πιστεύουν πως αυτή είναι η πολιτική. Πως έτσι είναι το κανονικό. Πως και οι προηγούμενοι κάπως έτσι λειτούργησαν, άρα τι να κάνουμε τουλάχιστον έχουμε φιγουράτους υπουργούς και πρωθυπουργό.

Μην κουράζεστε αδέλφια η πραγματικότητα μας έδειξε ότι το κοινοβούλιο λειτουργεί όπως ο καθρέφτης! Ένας καθρέφτης του λαού που όλους όσους στέλνει εκεί μέσα, κάνουν ακριβώς ότι υποσχέθηκαν στον λαό, μόνο που… όπως όλοι οι καθρέφτες τα κάνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση και μέχρι να ωριμάσουμε και να κατανοήσουμε το μυστήριο του καθρέφτη θα πέφτουμε πάντα στην ίδια παγίδα.

Διότι η κρατική εξουσία θα είναι πάντοτε το αντίστροφο είδωλο του λαού.

Διότι τελικά αν θέλουμε να πάρουμε την ζωή μας στα χέρια μας αντί να υποκύπτουμε στον παιδικό φόβο της εξουσίας, δεν έχουμε παρά να σπάσουμε τους καθρέφτες και να δούμε τον πραγματικό κόσμο όπως ακριβώς είναι. Να κατανοήσουμε ότι εμείς εξουσιάζουμε τους εαυτούς μας.
Δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2015
Γιάννης Αθανασιάδης

Ο απών λαός


Του Γιάννη Αθανασιάδη.


Η αδυναμία εκλογής προέδρου από αυτή τη βουλή και η διάλυση της, ανοίγει πλέον τον δρόμο προς κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις που η διαδρομή και το τέλος τους, θα καθορίσουν την επιβίωση η όχι του λαού μας και της πατρίδας.
Όλα δείχνουν ότι στις επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές πρώτο κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση είτε με αυτοδύναμη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είτε με συμμαχική κυβέρνηση, ακόμα και στην περίπτωση που οι εξελίξεις οδηγήσουν σε κυβέρνηση «εθνικού σκοπού», ο στραγγαλισμός της χώρας μας από την ευρωζώνη και η αδυναμία διαχείρισης του χρέους, θα οδηγήσει μαθηματικά σε πολιτική αστάθεια, κοινωνική αναταραχή και σε μετωπική αντιπαράθεση του λαού,  με όποια κυβέρνηση προσπαθήσει να διαχειριστεί  και να υλοποιήσει τις εντολές της ΕΚΤ και των Γερμανών.
Εδώ θα χρειαστεί μια πολιτική ρήξης που μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχει δείξει ότι την διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτονόητο ότι και να αποφασίσει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ενεργή συμμετοχή του λαού. Όμως αυτό που δυστυχώς παρατηρούμε είναι ότι τα πολιτικά πράγματα σε αυτή τη χώρα εξελίσσονται με την πλήρη απουσία του λαού. Και βέβαια δεν  νοείται ως λαός, ο ψηφοφόρος  της πρώτης η της δεύτερης Κυριακής των εκλογών.
Έχει χαθεί η κινηματική συμμετοχή του λαού  ως μοχλού στήριξης των κοινοβουλευτικών κόμματων, διότι ακριβώς ο λαός  δεν ταυτίζεται πλέον με τα πολιτικά μορφώματα που συγκρούονται για την διαχείριση της εξουσίας. Όσο κι αν δημιουργείται η ψευδαίσθηση στα αυτιστικά κοινοβουλευτικά κόμματα εξουσίας ότι η (απελπισμένη)  ψήφος του λαού, αποτελεί επικύρωση του συστήματός τους.
Εδώ λοιπόν έχουμε το σημείο αναφοράς, ως προς τις επερχόμενες εξελίξεις.

Ο απών λαός που δεν είναι ανιχνεύσιμος στον κοινωνικό μας περίγυρο, θα αποτελέσει το μάγμα, που με την ολοκλήρωση της σύνθλιψης των κοινωνικών διαστρωματώσεων, όπως αυτή θα εξελίσσεται από τα μέτρα εκποίησης της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, τον περιορισμό των συνταγματικών του δικαιωμάτων, αλλά και την εξάντληση της ψυχικής και βιολογικής του ανοχής, θα εκραγεί, προκαλώντας  μια εξεργεσιακή ανάφλεξη στη  χώρα μας,  που δεν θα έχει προηγούμενο, τουλάχιστον από την μετεμφυλιακή περίοδο και δώθε.
Εδώ η ανάγκη θα οδηγήσει την ιστορία αυτού του τόπου.
Σε αυτήν την αποφασιστικής σημασίας για την χώρα μας περίοδο, είναι παραπάνω από επιτακτική η ανάγκη για συνεργασία εκείνων των λαϊκών δυνάμεων, που είναι προετοιμασμένες  για την ρήξη και την ανατροπή, του ανυπόληπτου και απαξιωμένου πλέον συστήματος,  ώστε να αποτελέσουν τον καταλύτη που θα μετατρέψει την ανεξέλεγκτη μάζα, σε οργανωμένο λαό, που θα μετατρέψει την εξέγερση σε Επανάσταση, με χρήση της υπέρτατης αυτής ισχύος του λαού, προς όφελος του.
Γι αυτό πριν είναι πολύ αργά, κόμματα, κινήματα, αλλά και προσωπικότητες  που αντιλαμβάνονται την αδήριτη ανάγκη , για αποδέσμευση της χώρας μας από την όλο και περισσότερο εκφασισμένη Ε.Ε., για την μονομερή διαγραφή του αποικιοκρατικού  χρέους , την οικονομική απεξάρτηση της χώρας με την έκδοση εθνικού νομίσματος, την απονομή δικαιοσύνης σε όσους  παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού μας, τον οδήγησαν σε μια ιδιότυπη γενοκτονία,  και την δημιουργία νέου συντάγματος μέσα από μια συντακτική εθνοσυνέλευση, πρέπει να συμμαχήσουν  σε ένα Παλλαϊκό Μέτωπο, υπερβαίνοντας τους ιδεοληπτικούς τους διαχωρισμούς,  που θα οργανώσει στους δρόμους και τις γειτονιές το λαϊκό κίνημα, για να πετάξει στα σκουπίδια της ιστορίας το σάπιο πολιτικό προσωπικό και να απελευθερώσει την πατρίδα σπάζοντας  τα δεσμά των Ευρωδυναστών.
Για μια ελεύθερη  πατρίδα, με εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική δικαιοσύνη.
Ας είναι η πιο θερμή μας ευχή για το 2015!

Δημοσιεύτηκε 04/01/2015

Γιάννης Αθανασιάδης

Γιάννης Αθανασιάδης
Αγωνίζομαι για την απελευθέρωση και την ευημερία της πατρίδας μου. Πιστεύω στην αυτοδιάθεση των λαών και την ειρηνική συνύπαρξη και αυτονομία των ανθρωπίνων κοινοτήτων. «ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΜΕΙΣ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ»